เหรียญ / เสื้อ / ขนาดเสื้อ

แผนที่วิ่ง

ถ้วยรางวัลเกียรติยศอันทรงคุณค่ายิ่งและของที่ระลึก

 • ผู้ที่ชนะการแข่งขันในแต่ละกลุ่มอายุ ของแต่ละประเภทการแข่งขันฯ ชาย/หญิง ที่สามารถเข้าเส้นชัยได้ในอันดับที่ 1-5 ในแต่ละสนามจะได้รับถ้วยรางวัล
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับเสื้อที่ระลึก จำนวน 1 ตัว
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้เหรียญที่ระลึกอันทรงคุณค่ายิ่ง จำนวน 1 ชิ้น

การรับสมัคร

 • ผ่านเว็บไซต์ : https://365dayrun.net ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 (เสื้อไม่ได้พิมพ์ชื่อ)
 • หรือ Line@ไอดี : @365dayrun ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 (เสื้อไม่ได้พิมพ์ชื่อ)

กำหนดการ โครงการ Ego Ebid Mountain Sport Tourism Run 2020

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ วัดพวงมาลัย ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ บ้านนกโฮมสเตย์ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เวลา 12.00 –20.00. น. เปิดลงทะเบียนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ รับเสื้อ เบอร์วิ่ง
 • วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ วัดพวงมาลัย ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี
  • เวลา 02.30 – 05.55 น. ลงทะเบียนนักกีฬา รับเสื้อ เบอร์วิ่ง
  • เวลา 05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 21.10 กิโลเมตร
  • เวลา 05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10.55 กิโลเมตร
  • เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 5.0 กิโลเมตร
  • เวลา 06.45 น. มอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้สนับสนุนการแข่งขันฯ
  • เวลา 07.15 น. มอบรางวัลแก่นักกีฬาผู้ชนะการแข่งขันวิ่งมาราธอนบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง ระยะทาง 5.0 กิโลเมตร และ 10.55 กิโลเมตรและทีมครอบครัว ระยะทาง 5.0 กิโลเมตร
  • เวลา 07.30 น. มอบรางวัลแก่นักกีฬาผู้ชนะการแข่งขันวิ่งมาราธอนบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง ระยะทาง 21.10 กิโลเมตร
  • เวลา 09.00 น. พิธีปิดโครงการฯ

การบริการต่างๆ ในการจัดการแข่งขันฯ

การบริการด้านปฐมพยาบาล อาหารว่างต่างๆ น้ำดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ที่บริเวณจุดเริ่ม-เส้นชัย, บริการแจกน้ำดื่มทุกๆ 2 ก.ม. ตลอดเส้นทางการแข่งขันฯ, และตลอดเส้นทางการแข่งขันฯ จะมีจุดให้บริการผลไม้เครื่องดื่มเกลือแร่ ส่วนการบริการรับฝากสัมภาระของนักวิ่งมี ณ บริเวณจุดเริ่ม-เส้นชัย

กติกาการสมัครและการรับรอง

กติกาการสมัคร

 • ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 • คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
 • ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์เอง
 • เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน
 • ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องชำระเงินค่าสมัครให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเสี่ยงต่อการเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัดหรือเอกสารจากหน่วยงานราชการไม่ตอบรับหรือส่งไม่ครบหรือไม่อนุมัติหรือจากภัยธรรมชาติหรือจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้ามีสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมและสามารถลงแข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อนและระหว่างแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อผู้จัด และยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพ ภาพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกการแข่งขัน และถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยสืบเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยใด ๆ ทางธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตาม

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครและค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่ข้าพเจ้าทุกกรณี